Copyright

Privacy verklaring & Cookies

 

 

 

Gebruikersvoorwaarden

Beste bezoeker. We hebben met veel aandacht en zorg aan onze website gewerkt en zijn dan ook erg trots op het eindresultaat. We verwachten dat deze site iedereen optimaal zal inspireren en informeren en hopen tevens dat de door ons gebruikte inhoud  en afbeeldingen iedereen zal aanspreken. Wij raden u aan onderstaande informatie te lezen alvorens de website te gebruiken.

 

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Jennekens B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Jennekens B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, maar dit alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

 

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Jennekens B.V. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om Jennekens B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Jennekens B.V. zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk van het auteursrechtelijk beschermde werk te herstellen.

 

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van Jennekens B,V. voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

 

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

 

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

AVG Bescherming persoonsgegevens

Jennekens lastechniek bv, gevestigd aan Withuisveld 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jennekens Lastechniek B.V.

Withuisveld 36

6226 NV Maastricht

Tel: +31(0)43 3520707

Fax: +31(0)43 3520708

www.jennekensbv.nl

info@jennekensbv.nl

 

Mevr. C. Jongen is de Functionaris Gegevensbescherming van Jennekens lastechniek bv.

Zij is te bereiken via admin@jennekensbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jennekens lastechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Emailadres, eventueel hieraan gerelateerd telefoonnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amin@jennekensbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jennekens lastechniek bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > emailadres > 30 dagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jennekens lastechniek bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jennekens lastechniek bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jennekens lastechniek bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jennekens lastechniek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@jennekensbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jennekens lastechniek bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jennekens lastechniek bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via admin@jennekensbv.nl

 

 

 

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt dan contact op met:

 

info@jennekensbv.nl

 

 

 

Jennekens Lastechniek

Withuisveld 36

6226 NV Maastricht

K.V.K: 14630845

BTW nr: NL816114213B01

IBAN: NL31 INGB 0679877797

 

 

 

                     +31(0)43 3520707

 

                     +31(0)43 3520708

 

                    info@jennekensbv.nl

 

Openingstijden Ma t/m Vr 8:00-17:00